Välkommen

Välkommen till Damina, som ägs av Olle Nygren och består av Damina AB och Jongården enskild firma. Damina AB:s namn och verksamhet vilar på tre ben: Dator, Miljö och Natur.

Miljö

Miljöbenet består av flera olika verksamheter där vissa är knutna till Holmön.

mätning andningskydd

Miljö – Arbetsmiljö

Just nu erbjudande om generella webkurser, bl a kemiska hälsorisker och riskbedömning.

Damina AB gör mätningar, analyser, utredningar och konsultuppdrag, samt olika utbildningar, både generella och företagsanpassade, inom arbetsmiljö- och miljöområdet. Damina är godkänd av AFA som arbetsmiljöutbildare.

[Läs mer]

Återvinningsgård

Damina AB är underentreprenör för renhållning och drift av Umeå Kommuns återvinningsgård (ÅVG) på Holmön.

[Läs mer]

Väderstation

Damina AB är föreståndare för SMHI:s väderstation på Holmön och rapporterar dagligen olika väderfenomen och nederbörd till SMHI.

[Läs mer]

Natur

Biodling

Just nu: Ättiksyra 60 % till försäljning.

Bigården

Damina AB driver också Toras Bigård, en biodling med Nordiska Bin. Honungen, som produceras, säljs på Holmöns Lanthandel. Denna verksamhet omfattar också ett program med en genpool för bevarande av det Nordiska biet och en möjlighet för renrasig parning av nordiska bin.

[Läs mer]

Upplevelseutflykter

Damina AB ordnar olika typer av upplevelseaktiviteter som t ex sälspaning, Holmön Grand Tour, Fyrarna runt. Vi gör även guidade turer på Holmön mm.

[Läs mer]

Transporter

Damina AB ordnar transporter med båt, bil och snöskoter på och kring Holmöarna.

[Läs mer]

Skoterled

Damina AB stakar och sköter en skoterled på isen mellan Holmön och fastlandet de vintrar havsisen fryser. Leden finansieras med offentliga medel.

[Läs mer]

Dator

Webplats

Damina AB hjälper föreningar och organisationer, med anknytning till Holmön eller Daminas verksamhet, att skapa och sköta webplatser och konton på social medier .

Småskalig datoranvändning

Damina AB hjälper till med råd och installation.

Utbildning och rådgivning

Damina AB ger råd för anskaffning av och utbildning i användning av olika datorprogram mm.

[Läs mer]