Miljö – Arbetsmiljö

Arbetsmiljö – mätningar, provtagare, utredningar

Damina AB gör mätningar i olika arbetsmiljöer. Jag provtar bl a aerosoler, metaller och organiska ämnen. Mätningar kan ske med direktvisande instrument eller med traditionell teknik som provttagare och pump eller diffusionsprovtagare.

Damina AB tillhandahåller instrument och provtagare för mätning av exponering för kemiska ämnen i arbetsplatsluft och inomhusluft. Denna verksamhet omfattar filtervägning för aerosolprovtagare för totaldamm, inhalerbar dammfraktion och respirabel dammfraktion samt för analys av metaller, kvarts, asbest mm i dammet.

Många ämnen i arbetsmiljön och inomhusluft finns bara i gasfas. Damina AB tillhanda-håller därför även instrument och provtarare för mätning av flyktiga organiska ämnen med aktiv eller passiv provtagning samt efter-följande analyser.

Damina AB tillhandahåller även utrustning, t ex pumpar, för mätning av aerosoler, metaller, organiska ämnen, bioaerosoler i luft.

Damina AB gör även andra utredningsuppdrag avseende aerosoler, metaller, organiska ämnen och bioaerosolerl i olika arbetsmiljöer och inomhusmiljöer.

Ta kontakt för mer information och offert.

Miljö och arbetsmiljö – Rådgivning och utbildning

Damina ger råd för kemikaliehantering och assisterar vid olika typ av riskbedömningar. Här ingår även föredrag och utbildning inom områdena miljörisker, arbetsmiljörisker, kemiska hälsorisker och mätningar av dessa riskfaktorer.

Jag deltar i olika öppna kurser vid utbildningsföretag, universitet och höskolor. Jag gör även företagsinterna utbildningar anpassade utifrån före-tagets önskemål och behov.

Ta kontakt för mer information och offert.

Miljö – Kemikaliehantering

Många kemiska ämnen kan, om det släpps ut okontrollerat, medföra omfattande skador i miljön. Det är därför viktigt att kemikalier hanteras på rätt sätt från produktion till destruktion. Damina har mångårig erfarenhet av utredning av kemiska hälso- och miljörisker och att göra riskbedömningar för säker hantering av kemikalier. Ta kontakt för mer information och offert.

Målgrupper

Damina AB riktar sig bl a till arbetsmiljöingenjörer och andra konsulter för mätningar, utredningar och rådgivning avseende kemiska frågeställningar. Vidare till t ex miljö- och arbetsmiljöhandläggare vid företag, organisationer eller offentlig verksamhet, som behöver hjälp att ordna en adekvat kemikaliehantering eller att göra olika riskbedömningar för användning av kemiska produkter e dy.