Miljö – Arbetsmiljö

Arbetsmiljö – mätningar, provtagare, utredningar

Damina AB gör mätningar i olika arbetsmiljöer. Jag provtar bl a aerosoler, metaller och organiska ämnen. Mätningar kan ske med direktvisande instrument eller med traditionell teknik, som aktivt med provtagare och pump eller passivt med diffusionsprovtagare.

Damina AB tillhandahåller instrument och provtagare för mätning av exponering för kemiska ämnen i arbetsplatsluft och inomhusluft. Denna verksamhet omfattar bl a filtervägning för aerosolprovtagare för totaldamm, inhalerbar dammfraktion och respirabel dammfraktion samt för efterföljande kemisk analys av metaller, kvarts, asbest mm i dammet.

Många ämnen i arbetsmiljön och inomhusluft finns bara i gasfas. Damina AB tillhandahåller därför även instrument och provtagare för mätning av flyktiga organiska ämnen med aktiv eller passiv provtagning samt analyser av dessa ämnen.

Damina AB tillhandahåller även utrustning, t ex pumpar och provtagare för mätning av aerosoler, metaller, organiska ämnen, bioaerosoler i luft.

Damina AB gör även andra utredningsuppdrag avseende aerosoler, metaller, organiska ämnen och bioaerosolerl i olika arbetsmiljöer och inomhusmiljöer.

Ta kontakt för mer information och offert.

Miljö och arbetsmiljö – Utbildning och rådgivning

Damina ger råd för kemikaliehantering och assisterar vid olika typ av riskbedömningar. Här ingår även föredrag och utbildning inom områdena miljörisker, arbetsmiljörisker, kemiska hälsorisker och mätningar av dessa riskfaktorer.

Jag deltar i olika öppna kurser vid utbildningsföretag, universitet och högskolor. Jag gör även företagsinterna utbildningar anpassade utifrån företagets önskemål och behov.

Damina är godkänd av AFA som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att du som vill köpa en utbildning av Damina kan få upp till 70% av kostnaden i stöd från AFA för deltagande för chefer och arbetmiljöombud.

Erbjudande just nu – Webkurs i Kemiska hälsorisker

Just nu finns en fristående webkurs om Kemiska hälsorisker. Det är en webbaserad utbildning med inspelade föreläsningar (ca 6 st, 15-20 min). Varje föreläsning är en PowerPoint-presentation med tal. Det går att ta paus, stoppa och se om när man vill helt oberoende av andra deltagare. Kursen kommer att vara tillgänglig för deltagare under två veckor. Nya kursperioder kommer att öppnas med jämna mellanrum.

Miljö – Kemikaliehantering

Många kemiska ämnen kan, om det släpps ut okontrollerat, medföra omfattande skador i miljön. Det är därför viktigt att kemikalier hanteras på rätt sätt från produktion till destruktion. Damina har mångårig erfarenhet av utredning av kemiska hälso- och miljörisker och att göra riskbedömningar för säker hantering av kemikalier.

Målgrupper

Damina AB riktar sig bl a till arbetsmiljöingenjörer och andra konsulter för mätningar, utredningar och rådgivning avseende kemiska frågeställningar. Vidare till t ex miljö- och arbetsmiljöhandläggare vid företag, organisationer eller offentlig verksamhet, som behöver hjälp att ordna en adekvat kemikaliehantering eller att göra olika riskbedömningar för användning av kemiska produkter e dy.

Ta kontakt för mer information och offert.