Gasmätningar

I slutet av veckan besöker Damina ett lokalt företag för att göra gasmätningar vid punktsvetsning. Det är bl a flyktiga kolväten, svavelväte, svaveldioxid och kvävedioxid som ska mätas. Mätningen utförs personburen och omfattar både aktiv och passiv provtagning.

Svetsarna använder svetsskärm med fläktassisterad tillförsel av filtrerad luft. Mätningen avser att undersöka vilka föroreningar som finns i den luft som sugs in i det fläktassisterade andningsskyddet.