Förmiddag med spännande fältarbete för studier av harren lekplatser och eftermiddag med intressant videokonferens

Fältarbete

Gröna stenar och temp/ljusmätare förbereds

I dag var det dags att hjälpa Länsstyrelsens fältarbetare med att sätta ut teststenar på lekbottnar för harr. Under förmiddagen visade sig solen några timmar och efter en fin båttur kunde arbetet genomföras i strålande sol.

Utsättning av gröna stenarna

Under våren och sommaren 2020 assisterade Damina med båttransporter till området kring Gåsflötan och Äggögern på Holmöarna. Där lyckades fältarbetarna från Länsstyrelsen identifera flera olika lekplatser för harr. Man upptäckte lekande harr och hittade även rom från lekande harr på vissa bottnar. Man vill nu undersöka hur vågor och is under hösten och vintern påverkar bottnarna på dessa lekplatser.

Utsättning av temp/ljusmätare

I detta försök placerar man ut grönmålade stenar, av en storlek som ryms i handen, på totalt sex identifierade lekplatser, fyra vid Äggögern och två vid Gåsflötan. Stenarna placerades ut på ca 65 cm djup och deras läge och inbördes placering fotograferades.

Röda stenar och temp/ljusmätare förbereds

Samtidigt sattes temperatur och ljusmätare ut på ca 1,5 m djup, rakt utanför stenarna vid respektive plats. Mätarna var fästa vid tegelstenar för att ligga kvar på botten. Tempmätarna mäter omgivningtemperaturen och ljusmätarna det ljusinfall som sker på botten. På två andra mer skyddade ställen, som inte är lekplatser, placerades istället röda stenar och mätare på samma sätt, som vid provplatserna. Dessa utgör kontroller för jämförelse.

Utsättning av de röda stenarna

Till våren kommer stenarna att fotograferas igen och plockas upp för att undersöka avskavning av färg. Mätarna plockas också upp och loggade data överförs till dator. Från fotografierna före och efter vintern samt den avfärgning av stenarna som skett blir kvalitativa mått på i hur stor omfattning vågor och is ruskat om stenarna. Här vill man få en uppfattning av vinterns påverkan på lekplatserna men även jämföra med den påverkan som sker på de mer skyddade kontrollplatserna.

Röda stenar på plats på botten

När isen lägger så minskar ljusinfallet och man räknar med att på det sättet få koll på under vilka tider det ligger is. Tempmätaren mäter vattentemperaturen innan det blir is, men när/om det blir bottenfruset kommer istemperaturen att mätas. Man kan då avgöra om det blir bottenfruset i och med att tempmätaren då registerar minusgrader.

MTO

Under eftermiddagen väntade en videokonferens om MTO-konceptet i arbetsmiljösammanhang. MTO står för Människa – Teknik – Organsiation och hur man kan få dessa faktorer att samverka för en bra och säker arbetsmiljö.

Ofta när man tittar på arbetsmiljö fokuseras blicken gärna till de tekniska frågorna och hur tekniken kan göras säker, men det är lika viktigt för en säker arbetmiljö se över hur organsiationen kan anpassas till tekniken på ett sätt så att människan kan hantera tekniken på ett säkert sätt. Man måste helt enkelt se till helheten för att skapa en säker arbetsmiljö.