Möte med Mynak

Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) inbjöd till ett referensgruppsmöte i Stockholm under tisdagen. Syftet med referensgruppen är att ge Mynak råd om hur de ska stötta Myndighetens för Yrkeshögskolan så att de kan ge styrande direktiv för Arbetsmiljöingenjörsutbildningen. Idag ges den på flera platser i landet med olika förkunskapskrav och olika längd samt med olika fokus på olika delkurser. Det upplevs som otillfredställande att utbildningen ser olika ut vid olika Yrkeshögskolor.

Vid mötet presenterade Liv Nilsson från Mynak ett pågående projekt att stimulera utbildning för arbetsmiljöingenjörer. I en rapport från myndigheten 2019 framkommer det att det finns ett särskilt och akut behov av att utveckla nya relevanta utbildningar för yrkesgruppen arbetsmiljöingenjörer. Sedan våren 2020 arbetar myndigheten tillsammans med fyra lärosäten med att utveckla utbildning på flera nivåer och med olika inriktningar. En första fristående kurs startade redan våren 2021 vid Göteborgs universitet.

För att nyansera bilden av det aktuella läget och behoven framåt tydligare inleddes arbetet i november 2019 med tre dialogträffar. Deltog företrädare för arbetsgivare, arbetstagare, företagshälsovård, arbetsmiljömedicinkliniker, lärosäten och branschorganisationer.

Hur utbildning ska bedrivas lyftes också i dialogen och slutsatsen utifrån träffarna liknar det som framkom i rapporten (2019:2 Företagshälsovårdens kompetensförsörjning), bland annat att utbildning inom området bör bedrivas på högskole- och universitetsnivå samt att utbildningarna bör kunna ges på distans. Utifrån det som framkommit vid dialogträffarna och slutsatserna från rapporten formerades under våren 2020 en arbetsgrupp bestående av personer från fyra lärosäten – Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet och Göteborgs universitet. Arbetet i arbetsgruppen har under året fokuserats på att:

  • Undersöka och ge förslag på olika lösningar för att möta behov av såväl specialistkunskap som strategisk kunskap
  • Undersöka möjligheter att bygga på/utveckla redan befintliga program och kurser
  • Förankra möjliga lösningar inom respektive universitet
  • Koordinering och komplettering av olika kurser/program beroende på behov och vilka styrkor de olika lärosätena besitter

Vid referensgruppsmötet konstaterade vi att Mynaks roll bör vara att stötta YH-myndigheten så att den tar fram relevanta kriteringer för vad AmIng-utbildningen ska innehålla och att Referensgruppen kan bidra med de kritering och krav som behövs för innehållet ska vara adekvat och lika för alla utbildningar.